Sociologi & samfund


Hilary Cottam: Radikal hjælp – hvordan vi genopbygger indbyrdes relationer og revolutionerer velfærdsstaten
Fra engelsk, Forlaget Mindspace 2018. Originaltitel: Radical Help — How we can remake the relationships between us and revolutionise the welfare state

Diego Vigil: Gadebander og initiativer til forbedring af lokalsamfundets sundhed.
Fra engelsk. Tidsskriftet Social Kritik 2010

Loïc Waquant: Den nyliberale stats opbygning
Fra engelsk. Tidsskriftet Social Kritik 2009

Bent Flyvbjerg: Samfundsvidenskab som virker
Fra amerikansk, Akademisk forlag 2009. Originaltitel: Making Social Science Matter

Jaakko Seikkula og Tom Erik Arnkil: Sociale netværk i dialog
Fra engelsk, Akademisk Forlag 2008. Originaltitel: Dialogical Meetings in Social Networks

Richard Sennett: Håndværkeren
Fra amerikansk, Hovedland 2009. Originaltitel: The Craftsman
Richard Sennet sammenfatter med udgangspunkt i en analyse af begrebet håndværksmæssighed sine foregående bøgers beskrivelse og kritik af den ny, fleksible kapitalisme. I et afsluttende kapitel foreslår han modifikationer, som kan reducere den fleksible kapitalismes skadevirkninger.

Paul du Gay: Hyldest til bureaukratiet
Fra engelsk, Hans Reitzel 2007. Originaltitel: In Praise of Bureauracy
Sociologisk og filosofisk funderet imødegåelse af de sidste årtiers kritik af den bureaukratiske organisationsform – både fra populistisk, filosofisk og entreprenørmæssigt hold.

Rhona Rapoport, Suzan Lewis og Richenda Gambles: Balance mellem liv og arbejde – en myte?
Fra engelsk, Psykologisk Forlag 2007. Originaltitel: The Myth of Work-Life Balance. The Challenge of Our Time for Men, Women and Societies
På baggrund af en bredt anlagt, international undersøgelse og egen forskning behandler forfatterne spørgsmålet om balance mellem forskellige livsaspekter, herunder fleksibel arbejdsorganisering og overarbejdskultur i forhold til familie, nærsamfund osv. De fremlægger desuden forslag til forandringsstrategier.

Richard Sennett: Den ny kapitalismes kultur
Fra amerikansk, Hovedland 2006. Originaltitel: The Culture of the New Capitalism
Richard Sennett sammenfatter med udgangspunkt i en analyse af begrebet håndværksmæssighed sine foregående bøgers beskrivelse og kritik af den ny, fleksible kapitalisme. I et afsluttende kapitel foreslår han modifikationer, som kan reducere den fleksible kapitalismes skadevirkninger.

Zygmunt Bauman: Det belejrede samfund
Fra engelsk, Hans Reitzel 2004. Originaltitel: Society under Siege Sociologisk analyse af den flydende modernitet med forbrugeren i centrum for en globaliseret verden – i lyset af begivenhederne den 11. september 2001.

Tove Thagaard: Systematik og indlevelse
Fra norsk, Akademisk Forlag 2004. Originaltitel: Systematikk og innlevelse.
Introduktion til den kvalitative forsknings særpræg, metodiske  grundlag og systematik.

Richard Sennett: Respekt – i en verden af ulighed
Fra amerikansk, Hovedland 2003. Originaltitel: Respect – in a World of Inequality
Richard Sennetts personligt prægede efterfølger til Det fleksible menneske. Fremstiller respektens historie og funktioner med udgangpunkt i forfatterens personlige biografi og med reference til den filosofisk/sociologiske tradition.

Manuel Castells: Årtusindskifte
Fra amerikansk, oversat for Hans Reitzel 2002, ej udgivet. Originaltitel: Millenium. Revideret 2. udg.
Tredje bind i forfatterens klassiske sociologiske beskrivelse af overgangen fra industrisamfund til netværkssamfund med samletitlen Informationsalderen: økonomi, samfund og kultur. Hovedvægten ligger i tredje bind på fremstillingen af de nye samfundsmæssige udviklingstendenser og forandringsveje, bl.a. i USA, Sydøstasien og Europa, men også på den globaliserede kriminalitet anskuet som en del af den globaliserede finans.

Manuel Castells: Identitetens magt
Fra amerikansk, oversat for Hans Reitzel 2002, uudgivet. Originaltitel: The Power of Identity. Revideret 3. udg 2003.
Andet bind i forfatterens klassiske sociologiske beskrivelse af overgangen fra industrisamfund til netværkssamfund med samletitlen Informationsalderen: økonomi, samfund og kultur. Hovedvægten ligger i andet bind på fremstillingen af de to store og modstridende tendenser, som i øjeblikket former verden: globaliseringen og identiteten.

Manuel Castells: Netværkssamfundet
Fra amerikansk, Hans Reitzel 2001. Originaltitel: The Rise of the Network Society. Revideret 2. udg.
Første bind af forfatterens klassiske sociologiske beskrivelse af overgangen fra industrisamfund til netværkssamfund med samletitlen Informationsalderen: økonomi, samfund og kultur. Hovedvægten ligger i første bind på internationalisering, internet og arbejdsvilkårenes udvikling.

Richard Sennett: Det fleksible menneske
Fra amerikansk, Hovedland 1999. Originaltitel: The Corrosion of Character
Sociologisk fremstilling af den moderne arbejdsorganiserings undergravning af personligheden, med udgangspunkt i en række historier om mennesker før og nu.

Christopher Lasch: Den bestrålede familie eller Et tilflugtssted i en hjerteløs verden. Fra amerikansk, Hovedland 1998. Originaltitel: Haven in a Heartless World
Sociologisk-historisk fremstilling af familien fra 1800-tallet til 1970’erne, gennemsyret af det synspunkt, at familien som meningsfuld enhed løbende er blevet undergravet i takt med, at de oprindelige familieopgaver enten er blevet overtaget af ydre instanser eller er opgivet af familiemedlemmerne selv som utilfredsstillende eller utidssvarende.

Christopher Lasch: Kvinderne og det fælles liv
Fra amerikansk, Hovedland 1997. Originaltitel: Women and the Common Life
Samling af artikler fra et helt liv om “kvindespørgsmålet”, udgivet af forfatterens datter efter hans død.

Anthony Giddens: Sociologi
Fra engelsk, Hans Reitzel 1995. Originaltitel: Sociology Engelsk sociologiprofessors bud på en sociologisk grundbog, der tager hensyn til både positivistisk og kritisk/marxistisk sociologiforståelse.

Christopher Lasch: Eliternes oprør og forræderiet mod demokratiet Fra amerikansk, Hovedland 1995, paperback 1996. Originaltitel: The Revolt of the Elites and the Betrayal of Democracy
Den amerikanske historikers sidste bog består af en række artikler, som tilsammen tegner et billede af væsentlige sider af den amerikanske samfundsudvikling i de seneste årtier: positiv særbehandling, kravet om en fælles kulturel “kanon”, de bedrestilledes tilbagetrækning fra fællesskabet, internationalisering osv.

Stanley Cohen: Den sociale kontrols nye former
Fra engelsk, Hans Reitzel 1994. Originaltitel: Visions of Social Control
Kriminologisk fremstilling af tendenserne inden for områderne kriminalitet, straf og klassifikation i perioden 1960-85. Særdeles kritisk beskrivelse af den nuværende kriminologiske videnskabelighed.

Zygmunt Bauman: Modernitet og Holocaust
Fra engelsk, Hans Reitzel 1994. Originaltitel: Modernity and the Holocaust
Sociologisk undersøgelse af Holocaust under nazismen, oprindeligt skrevet som en række selvstændige artikler. En af bogens hovedpointer er, at det under den rette synsvinkel ikke er den moderne sociologi i dens nuværende tilstand, der har noget at sige om Holocaust, men snarere omvendt: Holocaust (og Gulag og Hiroshima) var en logisk følge af modernitetens samfundsmæssige tendens, idet rationalisering og bureaukratisk styring ikke blot var nødvendige, men ligefrem tilstrækkelige forudsætninger for Holocaust.